Išradimų apsauga. Patentų rūšys.

Siaurąja prasme patentas suvokiamas kaip terminuoto monopolio suteikimas patento savininkui mainais už viešą išradimo atskleidimą. Iš tiesų, išradimo patentas neįpareigoja jo savininko to išradimo naudoti, o tik suteikia jam teisę uždrausti tretiesiems asmenims naudoti patento objektą gamybiniams ir komerciniams tikslams.

Egzistuoja keletas būdų užpatentuoti išradimą. Jeigu valstybėje yra veikianti teisinė autonominė sistema, galima mėginti paprasčiausiai gauti patentą toje valstybėje, pateikus nacionaliniam patentų biurui reikiamus dokumentus, išradimo aprašymą ir sumokėjus mokesčius. Tačiau šis kelias, nors ir paprastas, ne visada yra patogiausias ir ekonomiškai naudingiausias. Daugelis valstybių pagal konvencines sutartis priklauso vienai ar kelioms tarptautinių patentų bendrijų. Jose valstybės susitaria, kaip supaprastinti patentavimo procedūras, eliminuojant pasikartojančius veiksmus.Lietuva yra sudariusi sutartį su Europos Patentų Organizacija (kaip išplėtimo valstybė nuo 1994 m. vasario 1 d. ir kaip susitariančioji šalis – nuo 2004 m. gruodžio 1 d.) ir Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) su Pasauline Intelektinės Nuosavybės Organizacija (angl. WIPO – nuo 1994 m. liepos 1 d.). Taigi, tiek užsieniečiams, tiek ir mūsų vietiniams pareiškėjams, gauti patentą Lietuvoje yra trys keliai: pristatyti reikiamus dokumentus Lietuvos Valstybiniam Patentų Biurui (VPB) tiesiogiai (arba atstovaujant Lietuvos patentiniam patikėtiniui), paduoti PCT patentinę paraišką ir pagal ją išplėsti patento galiojimą į Lietuvą ir trečiasis kelias – gauti Europos patentą ir išplėsti jį į Lietuvą.

Pagrindiniai skirtumai tarp Europos patento ir PCT paraiškos yra šie:

  • Europos patento gavimo procedūroje reikia atlikti tik vieną ekspertizę visoms pasirinktoms šalims.
  • Visoms pasirinktoms šalims nustatoma viena Europos patento išdavimo data (angl. granting date)
  • PCT paraiškos perėjimo į nacionalinę fazę metu gali tekti mokėti už ekspertizę (ne paiešką) ka kuriose valstybėse, kuriose tai yra reikalaujama
  • PCT paraiškos išplėtimai pasirinktose valstybėse toliau nagrinėjami remiantis nacioneline teise ir patento išdavimas įvysta skirtingais laikais, priklausomai, kaip greitai paraiška yra išnagrinėjama.

Patentavimas užsienio šalyse

Panašiai ir lietuviai išradėjai gali gauti patentus užsienio valstybėse. Kadangi pasirinkimas yra palyginti didelis, būtina pasirinkti efektyviausią būdą išradimui užpatentuoti pasirinktose rinkose. Teisingai pasirinktas patentavimo kelias gali gerokai sumažinti patentavimo darbų išlaidas bei kitas su patentu susijusias rizikas.

Taigi, pasaulinio patento nėra ir visų patentavimo darbų tikslas yra nacionaliniai patentai atskirose valstybės. 1 pav. pavaizduotoje schemoje matomi visų konvencinių ir nacionalinių patentų ryšiai ir būdai gauti nacionalinius patentus.

Patentų tipai

1 pav. Patentavimo keliai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *