Nauja praktika dėl augalų ir jų vaisių patentavimo

Europos patentų tarnybos (EPT) Išplėstinė apeliacinė taryba kovo 25 d. priėmė galutinį sprendimą bylose dėl augalų patentavimo (bylos G 2/12 ir G 2/13). Taryba nusprendė, kad biologiniais selekcijos būdais gautos naujos augalų rūšys bei jų sėklos, gali būti patentuojamos.

EPT buvo pateiktos dvi paraiškos susiję su naujų augalų rūšių patentavimu, kurios buvo išvestos naudojant biologinius selekcijos būdus. Pirmasis patentas (Nr. 1 211 926, publikuotas EPT biuletenyje 2003/48 2003 m. lapkričio 26 d.) (toliau tekste – pomidorų patentas) buvo susijęs su pomidorų, turinčių mažiau vandens, selekcija ir tokių vaisių selekcijos metodu. Kitas patentas (Nr. 1 069 819, publikuotas EPT biuletenyje 2002/30 2002 m. liepos 24 d.) (toliau – brokolio patentas) siekė patentuoti padidintą anti-kancerogeninių gliukozinolatų skaičių turinčią Brassica rūšį. Abiejų patentų išradimo aprašymai siekė gauti apsaugą produktams, tiek pomidoro vaisiui (mažiau vandens turintys/razinos tipo/derlingi), tiek brokoliui (prisitaikanti Brassica rūšis/maistinė brokolių dalis augale/brokolio augalas/brokolio augalo sėkla), o ne procesui, kuriuo šie vaisiai yra gaunami.

Pagrindinis klausimas bylose buvo susijęs su Europos patentų konvencijos 53(b) straipsnio interpretavimu. Minėtas straipsnis skamba taip:

“Europos patentai neišduodami:

  1. b) augalų ir gyvūnų veislėms arba iš esmės biologiniams augalų ar gyvūnų produkavimo būdams; ši nuostata netaikoma mikrobiologiniams jų produkavimo būdams ir tokiais būdais gautiems produktams.”

Sprendime Išplėstinė apeliacinė taryba apibendrino, kad pagrindiniai užduodami klausimai, susiję su minėtu straipsniu yra pirma, kokia apimtimi taikomos išimtys minėtame straipsnyje ir antra, ar ši išimtis gali būti taikoma patentuoti siekiamiems produktams ar produktams atsirandantiems iš proceso (ang. product-by-process).

Išplėstinė apeliacinė taryba nusprendė, kad straipsnyje minimi “biologiniai augalų ar gyvūnų produkavimo būdai” neturi būti aiškinami išplėstai, tai yra kaip apimantys ir produktus sukuriamus ar gaunamus minėtais būdais. Sprendimas pabrėžia, kad patentabilumo išimtis minima 53(b) straipsnyje yra tiesiogiai taikoma procesams. Produktai ar produktai atsirandantys iš proceso, patys savaime nėra procesas ir negali būti tarpusavyje tapatinami ar vienodinami. Todėl, tarybos sprendimu, atskiriems išradimo apibrėžties punktams, kuriais siekiama gauti patento apsaugą produktams ar produktams atsirandantiems iš proceso, Europos patentų konvencijos 53(b) straipsnis neturi būti taikomas. Iš to seka išvada, kad minėtas straipsnis netaikomas pomidoro ar brokolio patentams, kurie tiesiogiai susiję su augalo, augalo produkto (tokio kaip vaisius) ar kitų augalo dalių, patentavimu.

Tarybos nuomone tai, kad patentuojami augalai (vaisiai ar jų dalys), gali būti gaunami tik tam tikrais biologiniais procesais, kurie yra arba nėra minimi pačiame patente, tačiau kurie yra žinomi visuomenei, nekeičia to fakto, kad 53(b) straipsnio išimtis negali būti taikoma ir interpretuojama išplėstai.

Po šio sprendimo paskelbimo, pasirodė ne vienas kritinis straipsnis, prieš tokį Konvencijos straipsnio interpretavimą. Pilietinė visuomenė itin neigiamai įvertinimo leidimą patentuoti augalus ar jų vaisius. Europos valstybių narių nevyriausybinės organizacijos bei ūkininkų sąjungos ir susivienijimai išreiškė pasipiktinimą tokia bylos baigtimi. Jų nuomone, šis EPT sprendimas yra palankus didelėms agrikultūrų kompanijos, tokioms kaip Syngenta ar Monsanto, tačiau žalingas mažiems augintojams bei vartotojams.

Tokios politikos formavimas, teigia minėtos organizacijos savo spaudos pranešimuose, stabdys inovacijas augalininkystės ir gyvulininkystės srityse. Toks sprendimas, jų nuomone, apeina galiojančius Europos Sąjungos įstatymus, kurie numato, kad biologiniai selekcijos būdai negali būti patentuojami, nes iš tiesų, dabar EPT sprendimu produkcija gauta iš tokių selekcijos būdų galės turėti teisinę apsaugą.

Pabrėžtina, kad šis Išplėstinės apeliacinės tarybos sprendimas yra galutinis ir negali būti skundžiamas.

 

Išplėstinės apeliacinės tarybos sprendimas adresu:

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g130002ex1.html

Pilietinės visuomenės reakcijos:

http://www.ip-watch.org/2015/04/01/epo-backs-patents-on-conventional-plants-broccoli-tomato-cases-decided/