Išradimo Aprašymas

Paruošti išradimo aprašymą yra tikrai sunki užduotis ir nemenkas iššūkis. Dažnai išradėjai nesiryžta savarankiškai ruošti išradimo aprašymo [1],  šį darbą dažniausiai atlieka patentiniai patikėtiniai arba jei patentinis patikėtinis turi tik teisininko išsilavinimą, išradimo aprašymus ruošia patentų konsultantai. Patyręs patentų konsultantas vidutinio, nelabai sudėtingo išradimo aprašymą paruošia per 8-10 valandų.

Išradimo aprašymas susideda iš 8 pagrindinių dalių:

 1. Pavadinimas
 2. Technikos sritis
 3. Technikos lygis
 4. Išradimo esmė
 5. Trumpas brėžinių figūrų aprašymas
 6. Tinkamiausi įgyvendinimo variantai
 7. Apibrėžtis
 8. Referatas

Kiekvienai iš šių dalių būdingos tam tikros formulavimo ir dėstymo taisyklės [2], todėl trumpai aptarsime kiekvieną iš jų. Remdamiesi šiomis taisyklėmis praktinėje dalyje parengsime išradimo „Spalvotas šviesos diodų vaizduoklis“ aprašymą.

 1. Išradimo pavadinimas turi būti trumpas ir tiksliai nusakyti išradimo sritį. Jei išradimas yra daiktas, tai pavadinime jis turi būti užrašytas vienaskaitos vardininku, pavyzdžiui, pavadinimas „durų užraktas“ tinka įvairiems durų užraktams, kad ir koks patobulinimas juose būtų padarytas. Mūsų atveju, praktinėje dalyje aprašydami spalvotą vaizduoklį, veikiantį šviesos diodų pagrindu, vadinsime tiesiog „Spalvotas šviesos diodų vaizduoklis“, nesistengdami pavadinime nurodyti išradimo objekto išradybinę mintį.
 2. Technikos sritis – taip pat labai lakoniškai formuluojama išradimo aprašymo dalis. Joje vienu dviem sakiniais nusakoma, kokiai sričiai skirtas išradimas. Formuluotės būna dvejopos. Vienu atveju sakoma, kad išradimas „yra skirtas“ kažkokiam objektui, pavyzdžiui, šviesos diodų vaizduokliams, o kitu atveju sakoma, kad „išradimas susijęs su“ objektu, kuriam padarytas patobulinimas. Antrasis sakinys arba antroji sakinio dalis, dažniausiai sukonkretina pirmąjį sakinį, susiaurina technikos sritį, tokiu būdu nusakant konkrečiai, į kokį išradimo objektą orientuojamasi. Jei technikos sričių, kuriose gali būti pritaikomas išradimas, yra keletas, paminimos tik pirmenybę turinčios sritys.
 3. Skyriuje „Technikos lygis“ yra apibūdinama situacija konkrečioje technikos srityje, labiau sukonkretinant, kokias technikos srities problemas padeda išspęsti naujasis išradimas. Tam tikslui aprašomi žinomi artimiausi analogai ir prie kiekvieno iš jų aprašymų nurodomi trūkumai, kurių, lyginant su analogu, neturės naujasis išradimas. Aprašant analogą būtina nurodyti šaltinius, kuriuose šie analogai yra prieinami viešai. Labiausiai tinkami ir lengviausiai randami analogus aprašantys dokumentai – kitų išradimų aprašymai, kuriuos galima rasti patentų duomenų bazėse. Apie išradimo analogų paiešką daugiau informacijos galima rasti čia. Aprašant analogus, tekstą reikėtų išdėstyti taip, kad paskutinis būtų aprašomas aktualiausias ir artimiausias analogas.
 4. Skyriuje „Išradimo esmė“ yra apibūdinamas išradimo aprašyme pateiktu išradimu siekiamas išspręsti uždavinys bei aprašomas naujasis išradimas. Išradimo aprašyme  turi būti paminėti esminiai požymiai, kurių visuma turėtų būti pakankama norimam techniniam rezultatui pasiekti. Techniniu rezultatu gali būti laikomi, pavyzdžiui, trinties sumažinimas, naudingumo koeficiento padidinimas ar kiti. Požymiai gali būti dėstomi panašia tvarka, kaip kad skyriuje „Technikos lygis“ buvo išvardinti paminėtų analogų trūkumai ir paskui, jei tokių yra, išvardinami kiti esminiai išradimo požymiai, apie kuriuos nebuvo užsiminta aprašant analogus. Šis skyrius dažniausiai pradedamas sakiniu „Šiuo išradimu siekiama sukurti…“ tada nurodomas objektas ir siekiamas techninis rezultatas. Toliau einantis sakinys dažniausiai pradedamas „Remiantis šiais kriterijais sukurtas…“.
 5. Aprašant brėžinių figūras, tiesiog surašomi brėžinių figūrų numeriai ir trumpai apibūdinamas kiekvienas brėžinys. Figūros pateikiamos išradimo aprašymo pabaigoje.
 6. Skyriuje „Tinkamiausi įgyvendinimo variantai“ aprašomas išradimo naudojimas pagal paskirtį. Jei tai yra surenkama konstrukcija, aprašomas surinkimo procesas, taip pat aprašomi orientaciniai detalių matmenys ir patartinos naudoti medžiagos (jei to reikia).
 7.  Išradimo apibrėžtis yra nusakoma punktais, kuriuose išdėstomos tiek bendros su technikos lygiu, tiek nuo jo besiskiriančios išradimo savybės. Išradimo apibrėžtis yra svarbiausia išradimo aprašymo dalis, kadangi būtent ji nustato patento aprašomam išradimui suteikiamas teisinės apsaugos ribas. Dėl tokios šios išradimo aprašymo dalies svarbos ir ypatumu gausos, informaciją apie išradimo apibrėžties dalį pateikiame kitame straipsnyje [3].
 8. Referate yra pateikiama trumpa, tačiau aiški išradimo aprašymo, apibrėžties bei brėžinių santrauka, taip pat nurodoma, kokiai technikos sričiai yra priskiriamas aprašomas išradimas.

[1] Lietuvoje apie 80 proc. išradimų aprašymų paruošia patentiniai patikėtiniai.

[2] Minėtas taisykles galima rasti sekant pateiktą nuorodą arba apsilankius Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklalapyje (VPB), skiltyje  , .Įstatymai, reglamentuojantys minėtąsias taisykles, yra pateikti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklalapyje (VPB), išradimų teisinės informacijos skiltyje „Išradimai – Teisinė informacija“: Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Žiūrėti X skirsnį.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *